Regulamin

REGULIMN SKLEPU INTERNETOWEGO

Postanowienia niniejszego Regulaminu, a tym samym funkcjonowania sklepu internetowego są tak skonstruowane, aby nie wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z przepisami regulującymi prawa konsumentów na terenie Polski jak i Unii Europejskiej, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
§ 1
DEFINICJE

⦁ Regulamin – poniższe regulacje wraz z wszelkimi załącznikami oraz dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują i które stanowią jego integralną część.
⦁ Kantor – podmiot zarządzający Sklepem Internetowym, którym jest Mennica Poznańska sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu 61-805, ul. Św. Marcin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000826513, NIP: 7831812448, REGON: 385435840, podlegająca nadzorowi i posiadająca wpis do rejestru działalności kantorowej prowadzonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego nr 17444-2020
⦁ Sklep Internetowy – strona internetowa www.mennicapoznanska.com za pośrednictwem której Użytkownik może dokonać zakupu Towaru, którą to stroną internetową zarządza Kantor
⦁ Towar – każdy przedmiot, oferowany do sprzedaży przez Kantor, zaprezentowany jako oferta sprzedaży w Sklepie Internetowym
⦁ Towar Notowany – Towar, którego cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, nad którymi Kantor nie sprawują kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (np. Towary wykonane ze złota oraz srebra inwestycyjnego).
⦁ Złoto dewizowe – jest złoto w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej; złotem dewizowym są również przedmioty ze złota niewytwarzane z tych kruszców, oferowane do sprzedaży przez Kantor.
⦁ Sprzedaż Terminowa – sprzedaż Towaru, którego realizacja wymaga dokonania specjalnego zamówienia przez Kantor.
⦁ Adres e-mail – indywidualny, elektroniczny adres pocztowy, za pośrednictwem którego Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości oraz inne dane.
⦁ Baza Danych – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników, które są gromadzone i przetwarzane za zgodą Użytkownika, na potrzeby czynności wykonywanych przez Sklep Internetowy – zgodnie z § 2.4 Regulaminu.
⦁ Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Sklepie Internetowym, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w Sklepie, w celu realizacji usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego oraz realizacji zawieranych w jego ramach transakcji.
⦁ Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
⦁ Formularz Rejestracji – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci formularza dostępnego w Sklepie Internetowym umożliwiającego utworzenie Konta
⦁ Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci formularza dostępnego w Sklepie Internetowym umożliwiającego przesłanie wiadomości Kantorowi
⦁ Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym umożliwiającego Kupującemu złożenie wobec Operatora oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatność.
⦁ Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
⦁ Użytkownik – osoba fizyczna będąca Konsumentem albo osoba prawna, która założyła w Sklepie Internetowym Konto.
⦁ Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Kantoru, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
⦁ Kupujący – Użytkownik, osoba pełnoletnia, która złożyła w Sklepie Internetowym Zamówienie w celu zawarcia Umowy Sprzedaży lub zawarła Umowę Sprzedaży.
⦁ Netykieta – etykieta sieciowa, czyli zbiór zasad właściwego zachowania w sieci Internet.
⦁ Siła wyższa – wszelkie nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, niezależne od Kantoru, powstałe po zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu i niemożliwe do przewidzenia, takie jak: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, wybuchy, działania wojenne i akty władzy państwowej.
⦁ Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, zawierana lub zawarta między Kupującym, a Kantorem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
⦁ Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Kantor na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
⦁ Użytkownik –osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sklep Internetowy.
⦁ Zamówienie – składana przez Kupującego za pomocą Formularza Zamówienia oferta zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

⦁ Sklep Internetowy umożliwia przeglądanie możliwych do zakupu Towarów przedstawionych w Sklepie Internetowym oraz zawierania Umów Sprzedaży.
⦁ Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych.
⦁ Niniejszy Regulamin odnosi zarówno do osób fizycznych jak i osób prawnych, ze stosownymi regulacjami szczególnymi dotyczącymi Konsumentów.
⦁ Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności Użytkowników oraz Kupujących przez Kantor określa Polityka Prywatności, dostępna w zakładce “Polityka Prywatności” na stronie Sklepu Internetowego.
⦁ W określonych przypadkach, w szczególności na potrzeby przeprowadzenia promocji, Kantor może wprowadzić warunki oferty lub sprzedaży różne od warunków wskazanych w Regulaminie, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.
⦁ Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu przez Użytkownika.
⦁ Cena Towaru podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

§ 3
FUNKCJONOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO

⦁ W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Rejestracji, Formularz Kontaktowy, Konto, Formularz Zamówienia
⦁ Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po dokonaniu rejestracji przy użyciu Formularza Rejestracji, w wyniku której nastąpi aktywacja Konta. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacja z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Kantoru, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mennicapoznanska.com lub też pisemnie na adres: ul. Św. Marcin 24 lok. 403, 61-805 Poznań.
⦁ Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
⦁ Każdy Użytkownik ma prawo do korzystania wyłącznie z jednego Konta w Sklepie.
⦁ Korzystanie z Kont innych Użytkowników oraz udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom jest zabronione.
⦁ Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych Kont, które w jakikolwiek sposób wykorzystywane są do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.
⦁ Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka zamówień w Sklepie Internetowym.
⦁ Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
⦁ Usługa Elektroniczna Formularz Rejestracji oraz Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania danych za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego odstąpienia od przesłania danych za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
⦁ Kantor w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o podaniu przez Użytkownika nieprawdziwych danych do rejestracji konta, w tym co do pełnoletności i posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, ma prawo do niezwłocznego zawieszenia Konta uniemożliwiając dostęp do Konta lub do tych danych.
⦁ Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się w Sklepie Internetowym.
⦁ Kantor podejmuje czynności mające na celu ochronę danych podawanych przez Użytkownik podczas zakładania Konta, w tym stosuje systemy zabezpieczeń ochrony danych przed dostępem osób i podmiotów trzecich przed ich kradzieżą jak i użyciem.
⦁ Niezależnie do działań podejmowanych prze Kantor w pkt. 12, Użytkownik zobowiązuje się chronić ze swojej strony podane podczas rejestracji dane (m.in. login, hasło) przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Użytkownik udostępnia dane logujące do Sklepu Internetowego osobom trzecim na własną odpowiedzialność.
⦁ Użytkownik ma w szczególności prawo do:
– dokonywania modyfikacji swoich Danych Rejestracyjnych zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu;
– zrezygnowania z użytkowania Sklepu Internetowego;
– zażądania usunięcia swoich Danych Rejestracyjnych z chwilą zaprzestania korzystania z Sklepu Internetowego.
⦁ Materiały zamieszczone w Sklepie Internetowym, w szczególności: dokumenty, znaki towarowe, teksty, zdjęcia, wizualizacje oraz grafiki mogą stanowić przedmiot ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.), dlatego wykorzystanie przez Użytkownika w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zawodowej z materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą Kantoru wyrażoną w formie pisemnej umowy, pod rygorem nieważności.
⦁ Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w Sklepie Internetowym, kierowane przez Kantor do Użytkowników i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu po stronie Klienta.
⦁ Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.
⦁ Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN).
⦁ Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami Netykiety, w szczególności do:
– działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników;
– bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi;
– wprowadzania danych osobowych do założenia Konta zgodnych ze stanem faktycznym;
– nie przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta;
– nie podszywania się pod inne osoby;
– niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników;
– nie zakładania Konta o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem, konta o nazwie zawierającej zastrzeżone znaki towarowe lub elementy chronione prawem, do których Użytkownik takiego prawa nie posiada, a także konta o nazwie mogącej wprowadzić w błąd innych Użytkowników, w szczególności nazw tożsamych lub zbliżonych do nazw stosowanych przez Operatora do bieżącej obsługi Sklepu i korespondencji z jego Użytkownikami;
– korzystania z narzędzi Sklepu zgodnie z ich przeznaczeniem;
⦁ Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Kantor, czy zgłoszenia innego rodzaju niewłaściwego działania technicznego Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została opisana w § 9 Regulaminu) Użytkownik może składać na przykład:
– pisemnie na adres: ul. Św. Marcin 24 lok. 403, 61-805 Poznań
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mennicapoznanska.com
⦁ Ustosunkowanie się do reklamacji przez Kantor następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 4
ZAMÓWIENIE i SPRZEDAŻ TOWARU

⦁ Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Kantorem następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym, a następnie złożeniu przez Kantor oświadczenia o przyjęciu oferty Kupującego.
⦁ W celu realizacji Umowy Sprzedaży niezbędne jest zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem, jak również złożenie oświadczenia woli o akceptacji postanowień Regulaminu.
⦁ Rejestracja i korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym. Kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia bez uprzedniej rejestracji i korzystania z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika.
⦁ Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia, a następnie kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia wyodrębnionego pola służącego do wysyłania wypełnionego Formularza Zamówienia – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
⦁ W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz warunków proponowanej Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W wypadku Kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
⦁ Po otrzymaniu Zamówienia Kantor niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Kantora o otrzymaniu Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia nie oznacza przyjęcia przez Kantor oferty Kupującego.
⦁ Oświadczenie Kantoru o przyjęciu oferty Kupującego następuje poprzez przesłanie przez Kantor Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenie Kantoru o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Otrzymanie przedmiotowej wiadomości e-mail oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.
⦁ Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w § 4 ust. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
⦁ Kantor zastrzega, że parametry kamieni szlachetnych m.in. diamentów oferowanych na stronie internetowej www.mennicapoznanska.com może nieznacznie odbiegać od parametrów tych kamieni będących w danej chwili w ofercie Kantoru. Kantor zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży kamieni szlachetnych o parametrach jakościowych, nie gorszych niż oferowane na stronie internetowej www.mennicapoznanska.com . Dopuszcza się rozbieżność w masie zamówionego kamienia szlachetnego +/- 0,02 karata w odniesieniu do części setnych masy.

§ 5
PŁATNOŚĆ ZA TOWAR

⦁ Kantor udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
– płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Kantoru;
– płatności elektroniczne – możliwe sposoby płatności określone są w Formularzu Zamówienia
⦁ W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem bankowym lub płatności elektronicznych, zapłatę należy zrealizować w terminie 24 godzin od daty i godziny złożenia Zamówienia. Niedokonanie zapłaty w tym terminie może skutkować odrzuceniem Zamówienia przez Kantor. W tej sytuacji Kantor wyśle na adres e-mail podany we Formularzu Zamówienia informację o przyczynach i podstawach odstąpienia przez Kantor od realizacji Zamówienia. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego przez Kantor.
⦁ Przelew z tytułu Zamówienia, może być dokonany wyłącznie przez Użytkownika. W przypadku, gdy przeprowadzona przez Kantor weryfikacja danych zleceniodawcy przelewu dokonanego w celu realizacji Umowy Sprzedaży, wykaże, że dane te nie są zgodne z danymi Użytkownika wskazanymi podczas zakładania Konta lub zawartymi w Formularzu Zamówienia (w przypadku Użytkowników nie posiadających Konta), Kantor odrzuci Zamówienie, a otrzymaną kwotę zwróci na rachunek, z którego ją otrzymał, wysyłając na adres e-mail podany we Formularzu Zamówienia informację o przyczynach i podstawach odstąpienia przez Kantor od realizacji Zamówienia.
⦁ Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego –faktura VAT marża, zgodnie z zaznaczeniem stosownej opcji w Formularzu Zamówienia.
⦁ W razie sprzedaży Towarów kolekcjonerskich w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), Kupujący otrzyma fakturę VAT marża. Wszelkie wpłaty dokonywane przez Kupujących na poczet zakupu Towarów wskazanych w zdaniu poprzednim stanowią kaucję zabezpieczającą realizację Umowy Sprzedaży. Datą zawarcia sprzedaży jest w takim wypadku data dostawy Towaru Kupującemu. Faktura VAT marża jest wystawiana w dniu wysyłki Towaru.
⦁ Ponieważ zgodnie z art. 661 § 1 Kodeksu Cywilnego oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie, w przypadku gdy Kantor potwierdził otrzymanie Zamówienia Kupującego, a Kupujący następnie wyrazi wolę wycofania złożonego i opłaconego Zamówienia, anulowanie Zamówienia Kupującego może przy uwzględnieniu art. 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta nastąpić za zgodą Kantoru po aktualnym kursie skupu danego kruszcu tj. wg notowań London Gold Fixing w przypadku złota, London Silver Fixing – w przypadku srebra, the London Platinum & Palladium Market – w przypadku platyny i palladu (notowania wyrażone w USD za uncję, tj. 31,1035 g), po bieżącym średnim kursie USD z tego dnia podawanego przez Narodowy Bank Polski zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15), a gdy taki kurs tego dnia nie zostanie podany – z poprzedniego Dnia Roboczego, minus 2% wartości zamówienia (koszty transakcyjne).
⦁ Odwołanie przez Kupującego opłaconego Zamówienia Towaru Zindywidualizowanego, w sytuacji gdy Operator przed otrzymaniem oświadczenia Kupującego o odwołaniu Zamówienia niezwłocznie potwierdzi otrzymanie Zamówienia oraz oświadczy o przyjęciu Zamówienia do realizacji, zgodnie z art. 66 [1] § 1 Kodeksu Cywilnego oraz art. 38 punkt 3 ustawy o prawach konsumenta nie będzie możliwe.

§ 6
KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU
TOWARU

⦁ Kupujący może wybrać sposób i miejsce dostawy Towaru spośród opcji udostępnianych przez Sklep Internetowy w Formularzu Zamówienia.
⦁ Dostawa Towaru dostępna jest tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
⦁ Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
⦁ Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny. Odbiór osobisty dostępny jest w Oddziale, w którym Mennica Poznańska udostępnia możliwość osobistego odbioru Towaru.
Wysyłka Towaru może nastąpić jedynie po wpłynięciu zapłaty za Towar.
⦁ Wysyłka Towaru nastąpi po uiszczeniu w siedzibie kantoru albo wpływie na rachunek bankowy Kantoru w całości ceny za Towar wraz z ewentualnymi kosztami transportu, a w przypadku Sprzedaży Terminowej po uiszczeniu kwoty z Faktury Zaliczkowej.
⦁ W zależności od aktualnej oferty oraz rodzaju Towaru, Towar jest wysyłany lub udostępniany do osobistego odbioru w terminie jednego Dnia Roboczego.
⦁ W przypadku Sprzedaży Terminowej Towar jest wysyłany lub udostępniany do osobistego odbioru w terminie 10 albo 25 dni Roboczych.
⦁ Towar objęty Sprzedażą Terminową będzie zawierał o tym stosowną informację przy prezentacji danego Towaru na Stronie Internetowej.
⦁ W przypadku przystąpienia do zakupu Towaru objętego Sprzedażą Terminową, Kupujący otrzyma w dniu dokonania zakupu po uiszczeniu całości ceny Towaru Fakturę Zaliczkową, zaś po odbiorze albo wysłania Towaru, Kupujący otrzyma Fakturę Końcową. Przy czym cena za Towar ustalona w Fakturze Zaliczkowej nie ulega zmianie w Fakturze Końcowej.
⦁ W przypadku złożenia przez Kupującego jednego Zamówienia, obejmującego Towary o różnych terminach dostawy, takie Zamówienie zostanie dostarczone lub udostępnione do osobistego odbioru w terminie dostawy właściwym dla tego Towaru, wchodzącego w skład Zamówienia, który jest dostarczany w najdłuższym terminie dostawy.
⦁ W przypadku nieodebrania Towaru przez Kupującego w sposób wynikający z opcji dostawy wybranej przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia na Towar, do terminu nie wlicza się czasu pozostawania przesyłki gotowej do odbioru przez Kupującego w miejscu odpowiadającym opcji dostawy wybranej przez Kupującego.
⦁ Dostawa Towarów jest dokonywana z prawem do sporządzenia protokołu dla potrzeb ewentualnej reklamacji, w przypadku nie przyjęcia jej z powodu uszkodzonego opakowania.
⦁ Przesyłka dostarczana jest na podany przez Kupującego adres, a odbiór przesyłki przez osobę, którą Kupujący wskazał jako upoważnioną do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczny.
⦁ Rozliczenie za towar oraz jego dostawę może nastąpić tylko w walucie złoty polski.

§ 7
PRAWA I OBOWIĄZKI KANTORU

⦁ Kantor zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnego Towaru ze Sklepu Internetowego.
⦁ Kantor zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia, zablokowania lub całkowitego usunięcia konta Użytkownika w razie złamania przez niego zasad niniejszego Regulaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
⦁ Kantor nie ponosi odpowiedzialności za:
– sposób, w jaki Użytkownicy korzystają ze Sklepu Internetowego ani za jakiekolwiek inne działania Użytkowników;
– przerwy w działaniu Sklepu Internetowego spowodowane Siłą Wyższą;
jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego użytkowania Sklepu Internetowego;
– zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia przez Użytkownika danych Konta osobie trzeciej lub też wejścia przez osoby nieupoważnione w posiadanie hasła Użytkownika bez jego wiedzy lub woli, lub z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
– bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
⦁ Kantor zastrzega sobie prawo do:
– czasowego lub całkowitego zaprzestania działalności Sklepu Internetowego, w szczególności do przerw spowodowanych awarią, Siłą Wyższą lub w celu przeprowadzenia prac technicznych;
– okresowego wyłączania usług Sklepu w sytuacjach awaryjnych oraz w celach przeprowadzenia prac technicznych, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników komunikatem wysłanym na podany przez nich e-mail.

§ 8
STOSOWANIE ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

⦁ W zakresie niezbędnym do wykonania przez Kantor ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Kantor jest uprawniony do:
– podejmowania czynności w celu dodatkowej identyfikacji Użytkownika i stosowania uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości w celu uzyskania przez Kantor danych dotyczących tożsamości Użytkownika. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Kantor może podejmować również w celu ustalenia Beneficjenta rzeczywistego wobec Użytkownika, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
– bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych z Użytkownikiem, a także do badania źródła pochodzenia wartości majątkowych;
– uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Użytkownika charakteru stosunków gospodarczych,
– wykonywania innych czynności wymaganych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
– ustalenia, że wpłata na rachunek bankowy Kantoru za Zamówienie została przeprowadzona przez Użytkownika za pośrednictwem rachunku bankowego Użytkownika w podmiocie świadczącym usługi finansowe, gdzie dane zleceniodawcy płatności są zgodne z danymi Użytkownika wskazanymi podczas rejestracji Konta albo w Formularzu Zamówienia
⦁ Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie przekazać Kantorowi informacje lub dokumenty niezbędne do wykonywania przez kantor obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
⦁ W celu wykonania uprawnień, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz pozostałych postanowieniach Regulaminu, Kantor może żądać od Użytkownika:
– Złożenia oświadczeń podczas zakładania konta o statusie PEP czy też beneficjenta rzeczywistego
przedstawienia kopii/skanu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości Użytkownika, lub osób fizycznych działających za Użytkownika,
– przedstawienia kopii/skanu decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej,
– dokumentów lub oświadczeń potwierdzających dane osobowe i adresowe Użytkownika, lub osób fizycznych działających za Użytkownika,
– poświadczonych za zgodność z oryginałem notarialnie lub własnoręcznym podpisem przez Użytkownika, lub osobę działającą w imieniu, lub za Użytkownika kopii dokumentów, o których mowa w pkt a-c niniejszego ustępu,
– przedłożenia lub doręczenia Kantorowi innych dokumentów lub informacji niezbędnych do zastosowania przez Kantor środków bezpieczeństwa finansowego, lub wzmożonego bezpieczeństwa finansowego, wymaganych przez przepisy o praniu pieniędzy, lub finansowaniu terroryzmu.
⦁ W przypadku braku możliwości stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa powyżej albo odmowy okazania przez Użytkownika dokumentu wymienionego w ust. 3, Kantor ma prawo odmówić realizacji Zamówienia. W tej sytuacji do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość mailowa na adres podany w Formularzu Zamówienia lub podczas utworzenia Konta, zawierający informację o odmowie i przyczynie odstąpienia od realizacji Zamówienia albo braku możliwości założenia Konta. W przypadku dokonania przelewu, zostanie on zwrócony na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata za Towar.

§ 9
ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

⦁ Kantor obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Towar bez wad.
⦁ Podstawa i zakres odpowiedzialności Operatora względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
⦁ Użytkownik może złożyć reklamację:
– pisemnie na adres siedziby Kantoru
– za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym,
– poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@mennicapoznanska.com
⦁ Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Kantor zwraca się mailowo albo telefonicznie do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
⦁ Kantor rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
⦁ W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Kantor naprawi lub wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Operatora usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Operatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
⦁ Kupujący nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego, przy czym odpowiedzialność Kantoru z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Kupujący zapłacił za nabycie danego Towaru.
⦁ Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta bądź dystrybutora. Kantor nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.
⦁ W przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować Towar posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a kantor może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.
⦁ Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

⦁ W myśl art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., gdy kupujesz produkt inwestycyjny, którego cena zależy wyłącznie od wahań na rynku finansowym nie przysługuje Ci możliwość odstąpienia od umowy. Dlatego rozsądnie przemyśl decyzję zakupu.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
– świadczenie usług, jeżeli Kantor wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Kantor utraci prawo odstąpienia od umowy;
– w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Kantor nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy (Towary Notowane);
– w której przedmiotem są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§ 11
REGULACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

⦁ Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących i Użytkowników nie będących Konsumentami.
⦁ Oferta Kupującego niebędącego Konsumentem złożona Kantorowi nie może być odwołana.
⦁ Kantorowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Kantoru.
⦁ Z chwilą wydania przez Kantor Towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Kantor w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
⦁ W razie przesłania Towaru do Kupującego, zobowiązany jest on zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
⦁ Wszelkie spory powstałe pomiędzy Kantorem, a Użytkownikiem/Kupującym niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kantoru.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

⦁ Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
⦁ Zmiana Regulaminu:
– Kantor zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
– W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
– W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży bez utworzenia Konta) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników/Kupujących będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

⦁ W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Twój koszyk