Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady Polityki Prywatności obowiązujące
w Sklepie Internetowym: www.mennicapoznanska.com

§1
Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
⦁ Administratorze – należy przez to rozumieć administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, którym jest właściciel Sklepu Internetowego www.mennicapoznanska.com – Mennica Poznańska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 24 lok. 403, 61-805 Poznań, NIP: 7831812448, REGON: 385435840, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000826513
⦁ Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć stronę internetową o nazwie www.mennicapoznanska.com, prowadzony przez spółkę Mennica Poznańska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, dostępny pod adresem internetowym www.mennicapoznanska.com .
⦁ Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zaakceptowała Regulamin, utworzyła Konto i korzysta z usług Sklepu Internetowego.
⦁ Usługach – należy przez to rozumieć usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu Internetowego drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu Użytkownikowi kupna złota dewizowego (w rozumieniu ustawy prawo dewizowe), srebra transakcyjnego, diamentów, biżuterii, itp.
⦁ Danych Osobowych – należy przez to rozumieć dane osobowe Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO przekazywane w związku z korzystaniem z usług Serwisu.
⦁ Przetwarzanie danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie operacje dokonywane na danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.
⦁ RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119).
⦁ Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz uchylającą ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
⦁ Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Sklepu Internetowego dostępny na stronie www.mennicapoznanska.com .

§2
Informacje ogólne

Sklep Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
⦁ wprowadzenie danych w formularzach – Formularzu Zamówienia, Formularzu Kontaktowym, Formularzu Rejestracji Użytkownika;
⦁ identyfikację oraz weryfikację tożsamości Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie;
⦁ zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczka”);
⦁ gromadzenie logów serwerów www oraz innych informacji powstających w związku lub w wyniku funkcjonowania i korzystania z Usługi.

§3
Zasady gromadzenia Danych Osobowych Użytkowników

⦁ Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika.
⦁ Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, itd.).
⦁ Pozyskane dane nie są przekazywane do państwa trzeciego, chyba że na wniosek podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości w granicach obowiązujących przepisów prawa.
⦁ Pozyskane dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, poza określonymi sytuacjami:
Użytkownik wyrazi na to zgodę;
⦁ będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług, w szczególności w zakresie technicznym, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji Usługi;
⦁ będzie to niezbędne w celu wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa – w tym przede wszystkim ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – i w granicach tych przepisów, w szczególności wobec organów wymiaru sprawiedliwości. Dane mogą być również przekazywane adwokatom i radcom prawnym współpracującym z Administratorem.

§4
Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

⦁ Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga utworzenia konta Użytkownika poprzez Formularz Rejestracji. Celem utworzenia konta użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu dostawy, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru NIP oraz utworzenia hasła.
⦁ Mając na uwadze wymogi ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Administrator przed nawiązaniem stosunków gospodarczych i przeprowadzeniem Transakcji o wartości powyżej 15.000 EURO dokonuje weryfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie sprawdzenia skanu dokumentu tożsamości i wynikających z niego danych osobowych z danymi podanymi podczas zakładania Konta Użytkownika. Szczegółowe zasady przeprowadzania weryfikacji zostały określone w §8 Regulaminu.
⦁ Dane osobowe użytkownika będą przechowywane: tylko przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. W niektórych szczególnych przypadkach dłuższy okres przechowywania danych może być wymagany przez przepisy prawa takie, jak podatkowe, rachunkowe lub inne.
⦁ Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe oraz zgodne ze stanem faktycznym uzupełnienie danych Użytkownika, o których mowa w ust. 2.
⦁ Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
⦁ Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub przepisy prawne upoważniające do przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
⦁ Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne niemniej niezbędne do świadczenia Usług.
⦁ Dane Osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy Użytkownika za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.
⦁ Zgodnie z art. 34 ust 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Administrator ma prawo do wykonania kopii dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkowników i – w zakresie w jakim jest on obowiązany do przechowywania danych Użytkowników – z tego prawa korzysta.
⦁ Odpowiednio zabezpieczone kopie dokumentów i informacje uzyskane w celach wymienionych w ust. 1. i 2. będą przechowywane do wygaśnięcia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§5
Prawa Użytkownika

⦁ Użytkownik ma prawo dostępu (wglądu) do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania.
⦁ Użytkownik uprawniony jest do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania Danych Osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
⦁ Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, w uzasadnionym przypadku, jeżeli wynika to z przepisów prawa – w tym przede wszystkim ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – bądź informacje te są przedmiotem toczącego się postępowania lub są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w zakresie niezbędnym do wypełnienia tych obowiązków.
⦁ W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania Danych Osobowych Użytkownik może uzyskać wyjaśnienia od Administratora oraz ma prawo wniesienia zapytania, zastrzeżenia lub skargi do organu nadzorczego.
⦁ Podstawą przetwarzania danych są, w szczególności, obowiązujące regulaminy i przepisy prawa oraz zgoda, jeśli została przez Użytkownika udzielona.
⦁ Dane Osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
⦁ Kontakt do Administratora danych: info@mennicapoznanska.com

§6
Informacja o plikach cookies

⦁ Serwis korzysta z plików cookies.
⦁ Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
⦁ Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
⦁ Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
⦁ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
⦁ utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
⦁ określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
⦁ W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
⦁ Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
⦁ Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
⦁ Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
⦁ W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ .

§7
Logi serwera

⦁ Informacje o niektórych działaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Stroną Internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych, a także w celach dowodowych w związku z popełnianymi przestępstwami czy na okoliczności związane z dochodzeniem roszczeń na drodze cywilnej.
⦁ Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
⦁ czas nadejścia zapytania,
⦁ czas wysłania odpowiedzi,
⦁ nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, HTTPS,
⦁ informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, HTTPS,
⦁ adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
⦁ informacje o przeglądarce Użytkownika,
⦁ informacje o adresie IP.
⦁ Niektóre z powyższych danych nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami korzystającymi ze Sklepu Internetowego. Administrator nie łączy tychże danych z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, gdyż są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§8
Zarządzanie plikami cookies

⦁ Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
⦁ Informacja o zarządzaniu ustawieniami cookies w danej przeglądarce internetowej można znaleźć na stronie internetowej jej wydawcy.

Twój koszyk